Mille poolest erineb õppimine kõrgkoolis ja keskkoolis?

Kõrgkooli õppima asudes pead olema senisest iseseisvam. Sul on rohkem vaja uurida, planeerida ja tegutseda. Oma õpingute ja elu tõhusaks korraldamiseks on vaja mitmeid oskusi.

Kõrgkoolis vastutad oma õpingute eest ainult sina ise. Sul on:

 • valikuvabadus, mida ja millal õppida
 • tegutsemisvabadus, kuidas õppida

Neid vabadusi ja nendega kaasnevat vastutust on eri kõrgkoolides erineval määral.

Valikuvabadust kasutad suurel osal õppekavadel õppides, kus valid ise ained, milles kavatsed semestri jooksul osaleda; valid ise moodulid, millest kujuneb spetsialiseerumine õppekaval; võid valida kõrvaleriala; valid kas, millal ja kuhu välisüliõpilaseks minna jne.

Tegutsemisvabadus on seotud igapäevase kooliskäimisega – kas valmistud loenguks, kas ja kui aktiivselt osaled loengutes, kas oled oma töödega järje peal, kuidas hangid õppematerjale ja valmistud eksamiteks jne. 

Iseseisvad valikud

Iseseisvaks valikute tegemiseks ja tegutsemiseks on vaja mitmeid oskusi, mida kindlaksmääratud elukorralduse juures nii aktiivselt kasutama ei pea:

 • eneseanalüüsioskus – arusaamine sellest, kes ma olen ja mida tahan
 • infootsimisoskus – millised valikud mul on ja milline on erinevate võimaluste tulemus
 • oskus eristada olulist ebaolulisest – mis on need olulised kriteeriumid, millele oma valikuid tehes toetuda
 • planeerimisoskus – oskus seada eesmärke, koostada tegevus- ja ajakava
 • tegutsemisoskus ja järjekindlus, et oma plaanid ka ellu viia
 • paindlikkus, et kohaneda muutuvate oludega

Kuidas oma õpinguid korraldada ja õppimiseks vajalikke oskusi arendada, vaata põhjalikumalt kõrgkoolis õppimise nippide osast.

Järgmises tabelis on mõned kõrgkoolis ja keskkoolis õppimise erinevused. Milliseid muudatusi elukorralduses need sinu kui üliõpilase jaoks kaasa toovad?

 

KESKKOOL

KÕRGKOOL

Aeg

Õppetunni kestus 45 minutit

Mitu akadeemilist tundi järjest (akadeemiline tund: 45 minutit)

Kohalkäimine

Kohustuslik ja seda jälgitakse

Valikuline, vastavalt vajadusele ja õppeaine nõuetele. Kohalkäimise jälgimine sõltub ainest

Õppija seisund rühmas

 • Üks vähestest
 • Väikesed klassid
 • Õpilasi tuntakse nimepidi
 • Üks paljudest
 • Suured rühmad (isegi sadu inimesi)
 • Üliõpilasi üldjuhul ei tunta nimepidi

Õppijalt nõutav ettevalmistus

 • Regulaarne
 • Kodutööde täitmise kontroll
 • Koolis alustatu lõpetamine
 • Eelnev teemaga tutvumine, iseseisev uurimistöö
 • Üldiselt tudengi enda otsustada

Õpetaja, õppejõu roll õppeprotsessis

 • Õpetaja vastutusel
 • Tagasisidet antakse
 • Loengus õppejõu vastutusel
 • Vähem juhitud seminarides, praktikumides ja laboratoorsetel töödel
 • Vähem tagasisidet

Õpetamisstrateegiad

 • Uut materjali esitatakse, kontrollitakse, parandatakse ja korratakse
 • Järgnevates tundides korratakse ja kinnistatakse
 • Tavapäraselt loengutes mõttevahetust ei ole
 • Küsimuste esitamiseks vähe aega
 • Seminarid ja laboratoorsed tööd vähem ametlikud ja rohkema mõttevahetusega

Nõuded õppimisele

 • Aeglane tempo
 • Õpitu kinnistamine
 • Lühivastused
 • Õpetaja kinnitab õiget vastust
 • Väga kiire tempo
 • Iseseisev mõtlemine ja analüüs

Nõuded kirjatöödele

 • Korratakse tunnis õpitut
 • Vähene vajadus originaalsete, uute  mõtete järele
 • Tuleb üles näidata ainekavas esitatu teadmist ja mõistmist
 • Eeldatakse sõltumatut analüütilist mõtlemist, eriti viimastel kursustel
 • Oodatakse originaalseid mõtteid

Õppematerjalid

 • Värvilised, seletavad, visuaalsed abimaterjalid (joonised, pildid)
 • Teksti julgustatakse kasutama sõna-sõnalt
 • Raamatukogu on piiratud
 • Tavapärased kõrgkooliõpikud
 • Teadusajakirjad
 • Veebiressursid
 • Slaidid/konspektid
 • Suured raamatukogud

Hindamine

 • Lühivastused
 • Õpetaja tagasisidet eeldatakse ja saadakse
 • Eelnev kordamine vähene
 • Töid esitatakse ainult üks kord, tähtajad eelnevalt määratud
 • Hinnet saab vaidlustada ja parandada

Kasutatud allikad

"Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat" K. McMillan, J. Weyers. SA Archimedes, programm Primus, 2011

 

Uuendatud 14.09.2017