Paremate eksamitulemuste saavutamine

Tulevikus paremate eksamitulemuste saavutamiseks peaksid mõtlema, miks su eksamitulemused ei ole nii head kui tahaksid, miks saad eksamiküsimuste vastustele oodatust vähem punkte, mida saaksid edaspidi paremini teha.

Mida teha eksamitulemuste parandamiseks?

PõhjusKuidas ennast aidata

Sa ei vastanud eksamiküsimusele päris sellisel kujul, nagu see oli esitatud:

 • ei saanud aru erialaterminitest;
 • ei järginud vastamise juhendit;   
 • ei käsitlenud küsimuse kõiki aspekte.

vt altpoolt, kuidas küsimustele korrektselt vastata

Halb ajakasutus:

 • ei suutnud kasutada ettenähtud aega kõikidele küsimustele vastamiseks;
 • kulutasid ühele küsimusele liiga kaua ja teistele ebapiisavalt aega.
peaksid valima parema eksamistrateegia

Suutmatus vastuse eri osade tähtsust hinnata:

 • ei taibanud, et üks aspekt annab rohkem punkte kui mõni teine

peaksid valima parema ülesehituse esseestiilis vastusele vt kirjatööde kavandamine

Ebapiisav argumentatsioon:

 • puuduvad näited või elementaarsed faktid/ määratlused

vaja võib olla paremat ülesehitust, vt kirjatööde kavandamine või altpoolt "kuidas tagada, et vastad küsimusele"

Vastuse ebapiisav näitlikustamine:

 • asjakohase joonise puudumine;
 • joonis, mis ei täienda/selgita vastust.

peaksid mõistma, kuidas kasutada jooniseid vt kirjalike tööde vormistamine

Puudulikud või pealiskaudsed vastused:

 • ei andnud asjakohast vastust, kuna puudusid teadmised;
 • ei olnud vastamisel küllalt põhjalik.

 

vajad paremat plaani õppimiseks (vt õppimise ajakava) paremaid õpitehnikaid (vt näpunäiteid aktiivseks õppimiseks) või paremat  arusaama sellest, millisel tasemel mõtlemist kõrgkoolis eeldatakse (vt nõuanded kriitilise mõtlemise arendamiseks)

Asjasse mittepuutuva info edastamine:

 • ruumi täitev "keerutamine"

vt õpetust selle kohta, kuidas küsimustele vastata (vt ka kuidas kirjutada nõuetele vastavat esseed)

Loetamatu käekiri:

 • mida ei saa lugeda, ei saa hinnata

peaksid kaaluma, millist pliiatsit kasutada, kirjutama aeglasemalt või parandama käekirja

Kehv keel:

 • faktid ja mõtted ei ole selgelt väljendatud

peaksid parandama oma akadeemilist kirjaoskust 

Ebaloogiline või struktureerimata vastus

peaksid kirjutamist rohkem kavandama (vt kirjaliku töö kavandamise kolm etappi)

Faktivead

kehvad konspektid (vt milles peitub hea konspekti saladus) või kehvad õpitehnikad (vt milline õppija ma olen)

Ilmselgete vigade sisse jätmine

peaksid vastused üle vaatama ja keelt korrigeerima (vt näpunäited kirjatöö lõppviimistluseks)

Kuidas tagada, et vastad küsimusele?

Enamik õppejõude on ühel nõul selles, et kui eksamiks hästi valmistunud üliõpilane saab oodatust kehvema hinde, on selle levinumaks põhjuseks küsimusest mööda vastamine. 

 • kontrolli, et vastad küsimuse kõikidele aspektidele;
 • jälgi, et vastused on hästi läbimõeldud;
 • selgita, kuidas sina saad küsimusest aru;
 • keskendu konkreetsele ülesandele, mis sulle on antud;
 • jäta tühi jutt;
 • jälgi, et mitmeosaliste küsimuste puhul vastad kõigile osadele;
 • kirjuta vastusesse olulist infot: põhimõisteid ja nende definitsioone ning olulisi kuupäevi ja nimesid
 • vastuse ülesehitust kavandades lähtu sellest, kuidas oled aru saanud teemast tervikuna ning ära keskendu vaid küsimuse võtmesõnadele.

Lisaks vt kuidas kirjutada nõuetele vastavat esseed, kus on väljatoodud peamised näpunäited küsimustele otse ja eesmärgipäraselt vastamise kohta.

Vastuste ülevaatamine

Paljud üliõpilased tahavad eksamiruumist võimalikult kiiresti lahkuda, kuid seda ei tohiks teha enne, kui oled veendunud, et oled andnud endast parima. Vaata alati läbi:

 • elementaarsed asjad – nt et vastasid õigele arvule küsimustele jne
 • keelekasutus ja loogika – paranda ilmselged vead
 • struktuur ja asjakohasus – kas vastasid ikka täpselt püstitatud küsimusele